„za wybitne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej między Polonią a Macierzą”

 

1996 r. – Jan Juliusz Kluk – Wielka Brytania

1997 r. – Stefan Mathews – Republika Południowej Afryki

1998 r. – Henryk Lewiński – Izrael

1999 r. – Cezar Wojciechowski – Niemcy

2000 r. – Henryk Strzelecki – Wielka Brytania

2001 r. – Ryszard Chmielowiec – Wielka Brytania

2002 r. – Wojciech Fizyta – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

2003 r. – Karol Marcinkowski – Dania

2005 r. – Andre Niżnik – Francja

2006 r. – Karol Michalski – Czechy

2007 r. – Danuta Kondek – Portugalia

2008 r. – Adam Goldlust – Brazylia

2009 r. – Walter Tymon Kuskowski – Kanada

2010 r. – Maria Siemionow – Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

 

——————————————————————–

R E G U L A M I N 

Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

„za wybitne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej między Polonią a Macierzą”

 

Nagroda im. E. Kwiatkowskiego stanowi formę uhonorowania wybitnych zasług w rozwoju stosunków gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Polonią. Nagroda została ustanowiona przez członków – założycieli Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu, w dniu 3 czerwca 1995 roku.

Inicjatorzy Nagrody pragną corocznie wyróżniać osoby, które mieszkając poza granicami Polski uruchomiły i rozwijają prywatne firmy w naszym kraju, weszły w trwałe więzi kooperacyjne lub handlowe z partnerami polskimi, a także efektywnie promują polskie możliwości gospodarcze, naukowe, techniczne i kulturalne, produkowane w Polsce towary oraz  polskie usługi w środowiskach
i miejscach swojego zamieszkania na emigracji.

Nagroda ma charakter honorowy i  nie wiąże się z nią żadna gratyfikacja finansowa.

Nagroda im. E. Kwiatkowskiego ma formę statuetki – popiersia  Patrona Stowarzyszenia, wykonanej w metalu i usadowionej  na marmurowym cokole. Na ścianie czołowej cokołu jest umieszczony grawerowany napis: „Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „za wybitne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej między Polonią a Macierzą” oraz rok nadania Nagrody. Integralną częścią wyróżnienia jest dyplom sygnowany podpisem prezesa Zarządu Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego i Przewodniczącego Kapituły.

Decyzję o przyznaniu Nagrody Kandydatowi podejmuje Kapituła Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, powoływana corocznie przez Zarząd Stowarzyszenia. Do jej  grona zapraszane są wybitne postacie polskiego i emigracyjnego życia publicznego. Kadencja Kapituły trwa jeden rok.

Zarząd Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego powołuje przewodniczącego kapituły i – w porozumieniu z Nim – sekretarza Kapituły Nagrody im. E. Kwiatkowskiego, tudzież roboczy sekretariat z siedzibą w Poznaniu.

Sekretarz Kapituły sprawuje funkcję urzędującego jej członka, zaprasza do składania propozycji kandydatów do Nagrody, gromadzi dokumentację dotyczącą kandydatów oraz przedstawia członkom Kapituły propozycje i materiały.

Sekretarz Kapituły, celem zebrania propozycji kandydatów do Nagrody, zwraca się do zainteresowanych instytucji i środowisk krajowych i polonijnych, a w szczególności do:

– polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, konsularnych oraz Biur Radców Handlowych ( tam, gdzie wystepują),

– centrali handlu zagranicznego,

– stowarzyszeń polonijnych,

– kościołów i związków wyznaniowych działających w środowiskach polonijnych,

– Izb Gospodarczych,

– mediów krajowych i polonijnych.

Laureata Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego należy poszukiwać przede wszystkim wśród przedsiębiorców polskich działających w krajach osiedlenia, działaczy polonijnych, duchownych, naukowców i dziennikarzy.

Zebrane w poznańskim Biurze  Stowarzyszenia kandydatury zostaną przedstawione członkom Kapituły. Każdy wniosek wymaga uzasadnienia – wypełnienia części uzasadniającej nominowanie kandydata. Wnioski należy składać corocznie najpóźniej do 20 grudnia każdego roku.

Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w postaci statuetki Patrona, a także wyłania laureatów dyplomów honorowych. W przypadku niemożności osobistego uczestnictwa dopuszcza się oddanie głosu w formie pisemnej (list, fax, e – mail).

Przewodniczący Kapituły uzasadnia na piśmie podjętą decyzję, zaznaczając  również odrębne stanowisko członka Kapituły, jeśli taki przypadek miał miejsce.

O przyznaniu tytułu oraz informacje o terminie i miejscu wręczenia nagrody, Laureata zawiadamia Biuro Zarządu Stowarzyszenia.

Uroczystości wręczenia Nagrody oraz towarzyszących jej wyróżnień organizowane są corocznie w Poznaniu, w lutym każdego roku.

Każdej edycji Nagrody towarzyszy specjalne wydawnictwo przedstawiające laureatów, ich dokonania, oraz stanowiące informację o potencjalnych możliwościach ich firm. Wydawnictwo – na życzenie laureatów – przygotowuje redakcja miesięcznika Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego, „Business Polonia”.